Hạnh các Thánh

Tháng 01 
Thánh Gioan Bosco, Linh Mục Lễ 31.01
Thánh Hyacintha ở Mariscotti   (1585–1640) Lễ 30.01
Thánh Tôma Dương Thái Khuông, Linh mục  (1780-1860) Lễ 30.01
Thánh Genevieve Lễ 29.01
Thánh Tôma Aquino, Linh Mục, Tiến sĩ Lễ 28.01
Thánh Angela Merici, Trinh nữ Lễ 27.01
Thánh Timôthê và Thánh Titô, Giám mục Lễ 26.01
Thánh Phaolô Lễ 25.01
Thánh Phanxicô Salê, Giám mục, Tiến sĩ Lễ 24.01
Thánh Juan de Padilla, Nhà Truyền giáo Tây Ban Nha  (1492–1542) Lễ 23.01
Thánh Vinh Sơn, Phó tế, Tử đạo Lễ 22.01
Thánh Mattheô Alonso Liciniana (Đậu), Linh mục Lễ 22.01
Thánh Phanxicô Gil de Federich (Tế), Linh mục Lễ 22.01
Thánh Anê, Trinh nữ, Tử đạo Lễ 21.01
Thánh Sebastianô, Tử đạo Lễ 20.01
Thánh Fabian, Giám mục Tử đạo   († (250) Lễ 19.01
Thánh Antôn, Viện phụ Lễ 17.01
Thánh Berard và Các Bạn  († 1220) Lễ 16.01
Thánh Phaolô Ẩn Tu  (233–345) Lễ 15.01
Thánh Macrina  (327-370) Lễ 14.01
Thánh Hilariô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh Lễ 13.01
Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, Chánh Án  (1780-1859) Lễ 13.01
Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, Chánh Tổng  (1820-1859) Lễ 13.01
Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, Chánh Tổng  (1800-1859) Lễ 13.01
Thánh Marguerite Bourgeoys  (1620-1700) Lễ 12.01
Thánh Antôn Maria Pucci  (1819–1892) Lễ 12.01
Thánh Theodosius  († 529) Lễ 11.01
Chân Phước William Carter  († 1584) Lễ 11.01
Thánh Grêgôriô ở Nyssa   (330–395) Lễ 10.01
Thánh Julian và Thánh Basilissa  († 304) Lễ 09.01
Thánh Thorfinn Hamar   († 1285) Lễ 08.01
Chân Phước Angela ở Foligno   (1248-1309) Lễ 08.01
Thánh Raymulđô Penzafort, Linh Mục Lễ 07.01
Thánh Giuse Trần Văn Tuấn  (1824-1862) Lễ 07.01
Thánh Andrê Bessette, Tu Sĩ Lễ 06.01
Thánh Gioan Neumann   (1811–1860) Lễ 05.01
Thánh Elizabeth Ann Seton Lễ 04.01
Thánh Grêgôry ở Nazianzus   (329–390) Lễ 03.01
Thánh Basiliô Cả và Thánh Gregoriô Nazianzenô Lễ 02.01
Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Lễ 01.01
Tháng 02 
Thánh Grêgôriô II, Giáo Hoàng Lễ 28.02
Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi Lễ 27.02
Thánh Apollonia ở Alexandria   († 249) Lễ 26.02
Chân Phước Sebastian ở Aparicio  (1502-1600) Lễ 25.02
Chân Phước Luca Belludi  (1200-1285) Lễ 24.02
Thánh Polycarpô, Giám mục, Tử đạo Lễ 23.02
Ngai Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ Lễ 22.02
Thánh Phêrô Đamianô, Giám mục, Tiến sĩ Lễ 21.02
Chân Phước Jacinta and Francisco Marto  (1908-1920) Lễ 20.02
Thánh Conrad ở Piacenza   (1290–1350) Lễ 19.02
Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ Lễ 17.02
Thánh Gilbert ở Sempringham   (1083–1189) Lễ 16.02
Thánh Claude de la Combière   (1641-1682) Lễ 15.02
Thánh Ciryl và Thánh Methodius   (815-885) Lễ 14.02
Thánh Phêrô Baptist và Các Bạn   (1542-1597) Lễ 12.02
Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Linh mục   (1830-1859) Lễ 12.02
Đức Mẹ Lộ Đức Lễ 11.02
Thánh Scôlastica, Trinh nữ Lễ 10.02
Thánh Giêrônimô Êmilianô, Linh mục Lễ 09.02
Thánh Josephina Bakhita, Trinh nữ Lễ 08.02
Thánh Giêrôme Emiliani Lễ 08.02
Thánh Colette, trinh nữ   (1381–447) Lễ 07.02
Chân Phước Rosalie Rendu  (1786-1856) Lễ 07.02
Thánh Phaolô Miki và các bạn, Tử đạo Lễ 06.02
Thánh nữ Agatha, Đồng trinh tử đạo Lễ 05.02
Thánh Giuse Leonissa, LM   (1556-1612) Lễ 04.02
Thánh Joan Valois (1464-1505) Lễ 04.02
Thánh Ansgariô, Giám mục tông đồ các xứ Bắc Âu Lễ 03.02
Thánh Blasiô, Giám mục, Tử đạo Lễ 03.02
Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh Lễ 02.02
Thánh Thêôphan Vênard, Linh mục Lễ 02.02
Thánh Ansgar, tu sĩ Lễ 01.02
Thánh Brigid Kildare   (421-525) Lễ 01.02
Tháng 03 
Thánh Benjamin  (†424) Lễ 31.03
Chân Phước Joan ở Toulouse   († 1286) Lễ 31.03
Thánh Phêrô Regalado  (1390-1456) Lễ 30.03
Thánh John Climacus  (579-649) Lễ 30.03
Thánh Jonas và Thánh Barachisius, Tử đạo  (310-331) Lễ 29.03
Chân Phước Ludovico ở Casoria  (1814-1885) Lễ 29.03
Thánh Tutilo (850-915) Lễ 28.03
Chân Phước Phanxicô Faà di Bruno  (1825-1888) Lễ 27.03
Chân Phước Didacus ở Cadiz  († 1801) Lễ 26.03
Thánh Magarét Clitherow, Tử đạo  (1556-1586) Lễ 25.03
Lễ Truyền Tin Lễ 25.03
Thánh Catarina ở Genoa   (1447–1510) Lễ 24.03
Thánh Turibiô Mongrovejo, Giám mục  (1538-1606) Lễ 23.03
Thánh Nicôla Owen   (†1606) Lễ 13.03
Thánh Benvenutus ở Osimo   (1200-1282) Lễ 22.03
Thánh Nicolas Flüe  (1417-1487) Lễ 21.03
Chân Phước Gioan ở Parma  (1209-1289) Lễ 21.03
Thánh Giuseppe Bilczewski  (1860-1923) Lễ 20.03
Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria Lễ 19.03
Thánh Salvator Horta  (1520-1567) Lễ 18.03
Thánh Cyrillô thành Giêrusalem, Giám mục, Tiến sĩ Lễ 18.03
Thánh Patriciô, Giám mục  (385-461) Lễ 17.03
Thánh Clement Mary Hofbauer   (1751–1820) Lễ 16.03
Chân Phước Torello Poppi  (1202-1282) Lễ 16.03
Thánh Louise de Marillac   (1591-1660) Lễ 15.03
Thánh Matilda ở Ringelheim  (895-968) Lễ 14.03
Thánh Maximilian Xứ Tebessa, tử Đạo   (274-295) Lễ 14.03
Thánh Êuphrasia  (380-420) Lễ 13.03
Thánh Luigi Orione  (1872-1940) Lễ 12.03
Chân Phước Angela Salawa  (1881-1922) Lễ 12.03
Thánh Gioan Ogilvie   (1579–1615) Lễ 11.03
Thánh Đaminh Cẩm, Linh mục  (1810–1859) Lễ 11.03
Thánh Ðaminh Saviô   (†1857) Lễ 10.03
Thánh Phanxicô Rômana, Nữ tu  (1384-1440) Lễ 09.03
Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu sĩ  (1495-1550) Lễ 08.03
Thánh Perpetua và Thánh nữ Phêlixita, Tử đạo   (181-203) Lễ 07.03
Thánh Colette Corbie  (1381-1447) Lễ 06.03
Thánh Sylvester Assisi, Linh mục   († 1240) Lễ 06.03
Thánh Gioan Giuse của Thánh Giá   (1654–1734) Lễ 05.03
Thánh Casimirô  (1458-1484) Lễ 04.03
Thánh Katharine Drexel   (1858–1955) Lễ 03.03
Thánh Agnes ở Bohemia   (1205–1282) Lễ 02.03
Thánh David Xứ Wales   (542-601) Lễ 01.03
Tháng 04 
Thánh Piô V, Giáo hoàng Lễ 30.04
Thánh Giuse Tuân, Linh mục  (1811-1861) Lễ 30.04
Thánh Joseph Benedict Cottolengo  (1786-1842) Lễ 30.04
Thánh Catarina Siena   (1347-1380) Lễ 29.04
Thánh Louis Marie de Monfort   (1673-1716) Lễ 28.04
Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Linh Mục  (1771-1840) Lễ 28.04
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, Thầy Giảng  (1783-1840) Lễ 28.04
Thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thành, Thầy Giảng  (1796- 1840) Lễ 28.04
Thánh Peter Chanel   (1803-1841) Lễ 28.04
Thánh Zita   (1218-1278) Lễ 27.04
Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng, Linh Mục   (1802-1850) Lễ 27.04
Thánh Pedro de Betancur San Joseacute, Tu sĩ Lễ 26.04
Thánh Máccô, Thánh sử Lễ 25.04
Thánh Fidelis Sigmaringen, Linh Mục Tử đạo Lễ 24.04
Thánh George Lễ 23.04
Thánh Adalbert Prague Lễ 22.04
Thánh Sôtơ và thánh Caiô   († 296) Lễ 22.04
Thánh Anselmô, Giám mục Lễ 21.04
Thánh Conrad Parzham, Tu sĩ Lễ 20.04
Thánh Annê Montêpulxianô  (1268-1317) Lễ 20.04
Thánh Alphege Lễ 19.04
Chân Phước Luchesio & Buonadonna   († 1260) Lễ 19.04
Chân Phước Maria Chúa Nhập Thể  (1566-1618) Lễ 18.04
Thánh Bênêđictô Giuse Labre Lễ 17.04
Thánh Bernadette Soubirous (Lộ Đức) Lễ 16.04
Thánh Damien Molokai  (1840-1889) Lễ 15.04
Thánh Justin Lễ 14.04
Thánh Gemma Galgani   (1878-1903) Lễ 14.04
Thánh Martinô I, Giáo Hoàng Tử Đạo Lễ 13.04
Thánh Margaret ở Castello   (1287-1320) Lễ 13.04
Thánh Têrêsa Los Andes, Trinh nữ Lễ 12.04
Thánh Giuse Moscati   (1880-1927) Lễ 12.04
Thánh Stanislaô, Giám mục Tử đạo Lễ 11.04
Thánh Mađalêna Canôsa, Trinh nữ Lễ 10.04
Chân Phước Antôn Nâyrô   (1425 1460) Lễ 10.04
Thánh Casilđa Lễ 09.04
Thánh Waltrudis   (612-688) Lễ 09.04
Thánh Julie Billiart Lễ 08.04
Thánh Gioan Lasan, Linh Mục Lễ 07.04
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Linh mục   (1812-1861) Lễ 07.04
Thánh Crescentia Hoess Lễ 06.04
Chân Phước Micae Rua  (1837-1910) Lễ 06.04
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Linh mục   (1793-1857) Lễ 06.04
Thánh Vinh Sơn Ferriê, Linh Mục Lễ 05.04
Thánh Isiđôrô Seville Lễ 04.04
Thánh Gaetano Catanoso  (1879-1963) Lễ 04.04
Thánh Bênêđictô, người Phi châu Lễ 03.04
Thánh Richard Chichester  (1197-1253) Lễ 03.04
Thánh Phanxicô đệ Phaolô, ẩn tu Lễ 02.04
Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước, Linh mục  (1775-1839) Lễ 02.04
Thánh Hugh Grenoble, Giám mục Lễ 01.04
Tháng 05 
Lễ Đức Mẹ thăm viếng Lễ 31.05
Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng Lễ 30.05
Thánh Jeanne d'arc  (1412?-1431) Lễ 30.05
Thánh Maria Anna Chúa Giêsu Lễ 29.05
Thánh Germain   (496-576) Lễ 28.05
Thánh Phaolô Hạnh, Giáo dân  (1827-1859) Lễ 28.05
Thánh Augustinô Canterbury, Giám mục Lễ 27.05
Thánh Philip Nêri, Linh Mục Lễ 26.05
Thánh Gioan Đoàn Thanh Hoan, Linh mục   (1798-1861) Lễ 26.05
Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng, Trùm họ  (1808-1861) Lễ 26.05
Thánh Maria Mađalêna Pazzi   (1566-1607) Lễ 25.05
Thánh Bêđa, Linh Mục Lễ 25.05
Thánh Mađalêna Sôphi Barat   (1779-1865) Lễ 25.05
Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, Thầy Giảng  (1780-1857) Lễ 25.05
Thánh Felix Cantalice Lễ 23.05
Thánh Gioan Baotixita Rôsi  (1698-1764) Lễ 23.05
Thánh Rita De Cascia Lễ 22.05
Thánh Micae Hồ Đình Hy, Quan Thái Bộc   (1808-1857) Lễ 22.05
Thánh Laurensô Ngôn, Giáo dân   (1840-1862) Lễ 22.05
Thánh Cristobal Magallanes Lễ 21.05
Chân Phước Êugiêniô Magiênô   (1782-1861) Lễ 21.05
Thánh Bernadinô Sienna, Linh Mục Lễ 20.05
Thánh Theophilus Corte, Linh Mục Lễ 19.05
Thánh Crispinô thành Viterbô  (1668-1750) Lễ 19.05
Thánh Gioan I, Giáo hoàng Tử đạo Lễ 18.05
Thánh Paschal Baylon, Tu sĩ Lễ 17.05
Thánh Margaret Cortona Lễ 16.05
Thánh Ubald  (1085-1160) Lễ 16.05
Thánh Isidore Lễ 15.05
Thánh Charles de Foucauld Lễ 15.05
Thánh Matthias Tông đồ Lễ 14.05
Đức Mẹ hiện ra tại Fatima Lễ 13.05
Thánh Nereus và Achilleus, Tử Đạo Lễ 12.05
Thánh Phanxicô Girolamo Lễ 11.05
Thánh Inhaxiô thành Lacôni   (1701-1781) Lễ 11.05
Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, Nhà buôn   (1813-1847) Lễ 11.05
Thánh Solange Lễ 10.05
Thánh Antôniô thành Florence  (1389-1459) Lễ 10.05
Thánh Pacome, ẩn sĩ Lễ 09.05
Chân Phước Nicôla Albergarti   (1373-1443) Lễ 09.05
Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển, Linh mục   (1775-1840) Lễ 09.05
Chân Phước Waldo   († 1320) Lễ 08.05
Thánh Phêrô Tarentaise, Giám mục Lễ 08.05
Chân Phước Catarina dòng Augustinô  (1632-1668) Lễ 08.05
Thánh Antonin ở Florence Lễ 07.05
Chân Phước Rose Venerini  (1656–1728) Lễ 07.05
Chân Phước Gerard ở Lunel   (1275-1298) Lễ 06.05
Thánh Hilary Arles, Giám mục Lễ 05.05
Thánh Giuđitha Prusia  (1200-1260) Lễ 05.05
Thánh Silas (còn gọi là Sylvain) Lễ 04.05
Chân Phước Maria Lêôni Parađi  (1840-1912) Lễ 04.05
Thánh Giacôbê Hậu và Thánh Philipphê, Tông đồ Lễ 03.05
Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ   (1790-1854) Lễ 02.05
Thánh Anathasiô, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh Lễ 02.05
Thánh Gioan Louis Bonnard Hương, Linh mục  (1824-1852) Lễ 01.05
Thánh Augustinô Schoeffler Đông, Linh mục   (1822-1851) Lễ 01.05
Thánh Giuse Thợ Lễ 01.05
Tháng 06 
Các Thánh Tử Đạo Roma Lễ 30.06
Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, Linh mục  (1764-1838) Lễ 30.06
Thánh Phêrô Tông đồ Lễ 29.06
Thánh Phaolô Tông đồ Lễ 29.06
Thánh Irênê, Giám mục, Tử Đạo (Thế kỷ I) Lễ 28.06
Thánh Tôma Toán, Thầy giảng  (1764-1840) Lễ 27.06
Thánh Cyrillô Alexandria, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh Lễ 27.06
Thánh Đa Minh Henares Minh, Giám mục  (1765-1838) Lễ 26.06
Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng  (1797-1838) Lễ 26.06
Thánh Pêlagiô  (912-925) Lễ 26.06
Thánh William Vercelli  (1085-1142) Lễ 25.06
Chân Phước Jutta ở Thuringia   († 1260) Lễ 25.06
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Lễ 24.06
Thánh Giuse Cafasso  (1811-1860) Lễ 23.06
Thánh Tôma More, Tử Đạo Lễ 22.06
Thánh Gioan Fisher  (1469-1535) Lễ 22.06
Thánh Luy Gonzaga, Tu sĩ Lễ 21.06
Chân Phước Michelina Pesaro  (1300-1356) Lễ 20.06
Thánh Romuald Lễ 19.06
Thánh Gregorio Barbarigo  (1625-1697) Lễ 18.06
Thánh Phêrô Đa, Thợ Mộc  (1802-1862) Lễ 17.06
Thánh Emily Vialar  (1797-1856) Lễ 17.06
Vincentê Tương  (1814–1862) Lễ 16.06
Thánh Gioan Phanxicô Regis  (1597-1640) Lễ 16.06
Thánh Germaine Cousin  (1579-1601) Lễ 15.06
Thánh Antôn Padua, Linh Mục và Tiến sĩ Hội Thánh Lễ 13.06
Thánh Giáo Hoàng Lêô III  (795-716) Lễ 12.06
Thánh Barnaba, Tông Đồ (Thế kỷ I) Lễ 11.06
Chân Phước Joachima  (1783-1854) Lễ 10.06
Thánh Ephrem Phó Tế, Tiến sĩ Hội Thánh Lễ 09.06
Chân Phước Isabelle của Pháp  († 1270) Lễ 08.06
Thánh Anna Batholomeo  (1549-1626) Lễ 07.06
Thánh Nobertô Lễ 06.06
Thánh Đa Minh Toại và Thánh Đa Minh Huyên   (1812-1862) Lễ 05.06
Thánh Luca Vũ Bá Loan, Linh mục   (1756-1840) Lễ 05.06
Thánh Bonifaciô, Giám Mục Tử Đạo Lễ 05.06
Thánh Phanxicô ở Caracciolo  (1563-1608) Lễ 04.06
Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) Thủ Bạ  (1802-1862) Lễ 03.06
Thánh Carolô, Phêrô Lwanga, và Các Bạn Tử Đạo Lễ 03.06
Thánh Đa Minh Ninh, Giáo dân  (1841-1862) Lễ 02.06
Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, Tử Đạo Lễ 02.06
Thánh Giuse Túc, Giáo dân  (1843-1862) Lễ 01.06
Thánh Justin Tử Ðạo   (100-165) Lễ 01.06
Tháng 07 
Thánh Ignatius de Loyola Lễ 31.07
Thánh Phêrô Đoàn Công Quí, Linh Mục Lễ 31.07
Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, Trùm Chánh Lễ 31.07
Thánh Phêrô Chrysôlôgô Lễ 30.07
Thánh Martha Lễ 29.07
Thánh Giuse Melchior Garcia Sampedro Xuyên, Giám mục   (1821-1858) Lễ 28.07
Thánh Ana và Thánh Gioankim Lễ 26.07
Anrê Phú Yên, Thầy giảng  (1625-1644) Lễ 26.07
Thánh Giacôbê Tiền, Tông đồ Lễ 25.07
Thánh Giuse Ferandez Hiền, Linh mục  (1775-1838) Lễ 24.07
Thánh Henri Lễ 23.07
Thánh Brigitta Lễ 23.07
Thánh Maria Mađalêna Lễ 22.07
Thánh Laurensô Brindisiô Lễ 21.07
Thánh Giuse Diaz Sanjurjo An, Giám mục  (1818-1857) Lễ 20.07
Đức Trinh Nữ núi Camêlô Lễ 16.07
Thánh Bonaventura, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh Lễ 15.07
Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, Trùm Chánh   (1790-1855) Lễ 15.07
Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục  (1766-1838) Lễ 15.07
Thánh Camillô Lellis Lễ 14.07
Thánh Phêrô Khanh, Linh mục  (1780-1842) Lễ 12.07
Thánh Anê Lê Thị Thành, cũng gọi là Anê Đê, Giáo Dân  (1781-1841) Lễ 12.07
Thánh Ingatiô Delgado Y, Giám mục  (1762-1838) Lễ 12.07
Thánh Bênêditô Lễ 11.07
Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (tự Năm Quỳnh) Trùm chánh  (1768-1840) Lễ 10.07
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng   (1808-1840) Lễ 10.07
Thánh Maria Goretti Lễ 06.07
Thánh Antoniô Maria Claret Lễ 05.07
Thánh Elizabeth Lusitana Lễ 04.07
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, Thầy Giảng (1773-1838) Lễ 04.07
Thánh Thomas Tông đồ Lễ 03.07
Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Linh mục   (1815-1853) Lễ 03.07
Thánh Bernardino Realino Lễ 02.07
Tháng 08 
Thánh Gioan bị trảm quyết Lễ 29.08
Thánh Augustinô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh Lễ 28.08
Thánh nữ Monica Lễ 27.08
Thánh Luy IX Lễ 25.08
Thánh Bartolomeô Tông đồ Lễ 24.08
Thánh Rosa Lima, Đồng Trinh Lễ 23.08
Đức Mẹ Nữ Vương Lễ 22.08
Thánh Piô X, Giáo Hoàng Lễ 21.08
Lễ Đức Mẹ Knock Lễ 21.08
Thánh Bernard Clairvaux Lễ 20.08
Thánh Gioan Eude, Linh Mục Lễ 19.08
Thánh Hêlêna Hoàng Hậu Lễ 18.08
Thánh Stêphanô Hungary Lễ 16.08
Lễ Đức Mẹ Mông Triệu Lễ 15.08
Thánh Maximilian Mary Kolbe Lễ 14.08
Thánh Pontianô và Hyppôlitô, Tử Đạo Lễ 13.08
Thánh Clara Đồng Trinh Lễ 11.08
Thánh Laurensô Phó tế, Tử Đạo Lễ 10.08
Thánh Đa Minh Lễ 08.08
Thánh Xistô II Giáo Hoàng và Các Bạn Tử Đạo Lễ 07.08
Thánh Gaetanô, Linh Mục Lễ 07.08
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung Lễ 06.08
Đền thờ Đức Bà Cả Lễ 05.08
Gioan Maria Vianney, Linh Mục Lễ 04.08
Thánh Giulianô Eymard Lễ 02.08
Thánh Anphonsô Lễ 01.08
Tháng 09 
Thánh Hiêrônimô, Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh Lễ 30.09
Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen Lễ 29.09
Thánh Lorenzo Ruiz và Các Bạn  (1600-1637) Lễ 22.09
Thánh Venceslao, Tử Đạo Lễ 28.09
Thánh Vincent de Paul Lễ 27.09
Thánh Cosma và Damianô, Tử đạo Lễ 26.09
Thánh Giuse Calasanz, Linh Mục Lễ 25.09
Thánh Piô Năm Dấu (1887-1968) Lễ 23.09
Thánh Lorenzo Ruiz và Các Bạn  (1600?-1637) Lễ 22.09
Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử Lễ 21.09
Thánh Anrê Kim Taegon, Phaolô Chong Hasang và Các Bạn  († 1839) Lễ 20.09
Thánh Gianuariô, Giám Mục, Tử Đạo Lễ 19.09
Lễ Đức Mẹ La Salette Lễ 19.09
Thánh Rôbertô Bellarminô Lễ 17.09
Thánh Cornêliô, Giáo Hoàng Tử Đạo Lễ 16.09
Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi Lễ 15.09
Lễ kính Thánh Giá Chúa Giêsu Lễ 14.09
Thánh Gioan Chrysostom, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh Lễ 13.09
Thánh Pedro de Corpa và Các Bạn  (1560-1597) Lễ 12.09
Thánh Cyprian ở Carthage  († 258) Lễ 11.09
Thánh Tôma ở Villanova  (1488-1555) Lễ 10.09
Thánh Phêrô Claver (1581-1654)  (1581-1654) Lễ 09.09
Ngày Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria Lễ 08.09
Anacleto Gonzales  (1890–1927) Lễ 05.09
Mẹ Têrêsa (Còn được gọi là Thánh Têrêsa thành Kolkata) Lễ 04.09
Thánh Rosa ở Viterbo  (1233-1251) Lễ 04.09
Thánh Grêgoriô Cả, Giáo Hoàng, Tiến Sĩ Hội Thánh Lễ 03.09
Thánh Beatrice Silva  (1424-1491) Lễ 01.09
Thánh Gilles (Aegidius)  († 710) Lễ 01.09
Tháng 10 
Thánh Simon và Jude, Tông Đồ Lễ 28.10
Thánh Alexander ở Hales  († 1245) Lễ 27.10
Thánh Antôn Maria Claret, giám mục Lễ 24.10
Thánh Gioan Capistran Lễ 23.10
Thánh Salome Lễ 22.10
Thánh Malchus Lễ 21.10
Thánh Phaolô Thánh Giá Lễ 20.10
Thánh Isaac Jogues, Gioan de Brebeuf và các bạn Tử đạo Lễ 19.10
Thánh Luca Lễ 18.10
Thánh Inhaxiô Antiôkia Lễ 17.10
Thánh Marguerite Marie Lễ 16.10
Thánh Têrêsa Avila Lễ 15.10
Thánh Callitus I Lễ 14.10
Thánh Margaret Mary Alacoque  (1647-1690) Lễ 13.10
Thánh Seraphin ở Montegranaro   (1540-1604) Lễ 12.10
Chân Phước Gioan XXIII Lễ 11.10
Thánh Daniel và Các Bạn  († 1227) Lễ 10.10
Thánh Denis Lễ 09.10
Thánh Pelagia Lễ 08.10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi Lễ 07.10
Thánh Brunô, Linh mục Lễ 06.10
Thánh Nữ Faustina Kowalska Lễ 05.10
Thánh Phanxicô Assisi Lễ 04.10
Thánh Gérard Lễ 03.10
Các thiên thần bản mệnh Lễ 02.10
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Lễ 01.10
Tháng 11 
Thánh Anrê, Tông đồ Lễ 30.11
Thánh Gioan ở Monte Corvino  (1247-1328) Lễ 29.11
Thánh James ở Marche  (1394-1476) Lễ 28.11
Thánh Francesco Antonio Fasani  (1681-1742) Lễ 27.11
Thánh Leonard ở Cảng Maurice   (1676-1751) Lễ 26.11
Thánh Catharina Alexandria, Trinh nữ Tử đạo Lễ 25.11
Thánh Giáo Hoàng Clement I   († 101) Lễ 23.11
Thánh Cêcilia, Trinh nữ Tử đạo Lễ 22.11
Lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh Lễ 21.11
Thánh Bernward ở Hildesheim Lễ 20.11
Thánh Agnes ở Assisi   (1197-1253) Lễ 19.11
Lễ Cung hiến Ðền thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Lễ 18.11
Thánh Rose Philippine Duchesne   (1769-1852) Lễ 18.11
Thánh Elizabeth ở Hung Gia Lợi  (1207-1231) Lễ 17.11
Thánh Gertrude, đồng trinh   (1256-1301) Lễ 16.11
Thánh Alberto cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh   (1206-1280) Lễ 15.11
Thánh Gertrude   (1256–1302) Lễ 14.11
Thánh Frances Xavier Cabrini Lễ 13.11
Thánh Giosaphát, Giám mục Tử đạo Lễ 12.11
Thánh Martinô Tours, Tiến Sĩ Lễ 11.11
Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Lễ 10.11
Cung hiến đền thờ Latêranô Lễ 09.11
Thánh Didacus   (1400-1463) Lễ 07.11
Thánh Nicholas Tavelic và Các Bạn  († 1391) Lễ 06.11
Thánh Solanus Casey   (1870-1957) Lễ 05.11
Thánh Carolô Borrômêô, giám mục Lễ 04.11
Thánh Martinô Porres, Tu sĩ Lễ 03.11
Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Lễ 02.11
Lễ Các Thánh Nam Nữ Lễ 01.11
Tháng 12 
Thánh Sylvestrô I, Giáo Hoàng   (Sylvester I) Lễ 31.12
Thánh Catherine Labouré  (1806-1876) Lễ 31.12
Thánh Anysia  († 304) Lễ 30.12
Thánh Tôma Becket, Giám mục, Tử đạo Lễ 29.12
Các Thánh Anh Hài, Tử đạo Lễ 28.12
Thánh Gioan Tông Đồ Lễ 27.12
Thánh Stêphanô, vị Tử đạo tiên khởi Lễ 26.12
Ngày Sinh Nhật Ðức Giêsu Lễ 25.12
Thánh Gioan Kenty, Linh Mục Lễ 23.12
Thánh Phêrô Canisiô, Linh Mục, tiến sĩ Lễ 21.12
Thánh Elizabeth ở Áo  (1554–1592) Lễ 20.12
Berthold ở Regensburg  († 1272) Lễ 19.12
Thánh Olympias Lễ 17.12
Thánh Gioan Thánh Giá, Linh Mục, tiến sĩ Lễ 14.12
Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo Lễ 13.12
Lễ Đức Mẹ Guadalupe Lễ 12.12
Thánh Đamasô I, Giáo hoàng Lễ 11.12
Thánh Gregory III Lễ 10.12
Thánh Juan Diego Lễ 09.12
Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Lễ 08.12
Thánh Ambrosiô, Giám mục, Tiến sĩ Lễ 07.12
Thánh Nicôla (Ông già Noel) Lễ 06.12
Thánh Sabas  († 439) Lễ 05.12
Thánh Gioan Damas, Tiến sĩ Hội Thánh Lễ 04.12
Thánh Phanxicô Xaviê Lễ 03.12
Thánh Edmund Campion  († 1581) Lễ 02.12
Thánh Mary Joseph Rosello (1811-1880) Lễ 01.12