Lịch công giáo 09/2022

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/0906-08XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11
02/0907-08XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39
03/0908-08TrThánh Grêgôriô Cả, Ghts
1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5
04/0909-08XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kn 9:13-18; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14-17; Lc 14:25-33
05/0910-08X3Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 5:1-8; Tv 5:5-6,7,12; Lc 6:6-11
06/0911-08X3Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 6:1-11; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 6:12-19
07/0912-08XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26
08/0913-08TrSinh Nhật Đức Mẹ
1 Cr 8:1-7,11-13; Tv 139:1-3,13-14,23-24; Lc 6:27-38
09/0914-08TrThánh Phêrô Claver, Lm
1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42
10/0915-08XThứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49
11/0916-08XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Xh 32:7-11,13-14; Tv 51:3-4,12-13,17-19; 1 Tm 1:12-17; Lc 15:1-32; Lc 15:1-10
12/0917-08X4Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10
13/0918-08Tr4Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17
14/0919-08ĐỏTôn Vinh Thánh Giá
1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35
15/0920-08TrĐức Mẹ Sầu Bi
1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50
16/0921-08ĐỏThánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3
17/0922-08XThứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15
18/0923-08XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Am 8:4-7; Tv 113:1-2,4-6,7-8; 1 Tm 2:1-8; Lc 16:1-13; Lc 16:10-13
19/0924-08X1Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Cn 3:27-34; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 8:16-18
20/0925-08Đỏ1Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
Cn 21:1-6,10-13; Tv 119:12720343544; Lc 8:19-21
21/0926-08ĐỏThánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Cn 30:5-9; Tv 119:29,72,89,101,104,163; Lc 9:1-6
22/0927-08XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Gv 1:2-11; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:7-9
23/0928-08XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Gv 3:1-11; Tv 144:1-2,3-4; Lc 9:18-22
24/0929-08XThứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45
25/0930-08XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Am 6:1,4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; 1 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31
26/0901-09-Nhâm DầnX2Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50
27/0902-09Tr2Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56
28/0903-09XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62
29/0904-09TrTổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12
30/0905-09TrThánh Giêrômiô, Lmts
G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16