Lịch công giáo 01/2019

Tháng  
Dương lịch Âm lịch Áo lễ Tv Lễ
01/03 25-01 X   Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 6:5-17; Tv 119:12,16,18,27,34,35; Mc 10:1-12
02/03 26-01 X   Thứ Bẩy trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 17:1-15; Tv 103:13-14,15-16,17-18; Mc 10:13-16
03/03 27-01 X 4 Chúa Nhật thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 27:5-8; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 1 Cr 15:54-58; Lc 6:39-45
04/03 28-01 X 4 Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 17:19-27; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 10:17-27
05/03 29-01 X   Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 35:1-12; Tv 50:5-6,7-8,14,23; Mc 10:28-31
06/03 30-01 Tm   Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
07/03 01-02-Kỷ Hợi Tm   Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro
St 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
08/03 02-02 Tm   Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
09/03 03-02 Tm   Thứ Bẩy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
10/03 04-02 Tm 1 Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
Đnl 26:4-10; Tv 91:1-2,10-11,12-13,14-15; Rm 10:8-13; Lc 4:1-13
11/03 05-02 Tm   Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
12/03 06-02 Tm   Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15
13/03 07-02 Tm   Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
14/03 08-02 Tm   Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
15/03 09-02 Tm   Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
16/03 10-02 Tm   Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
St 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
17/03 11-02 Tm 2 Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay
St 15:5-12,17-18; Tv 27:1,7-8,8-9,13-14; Pl 3:174; Pl 3:204; Lc 9:28-36
18/03 12-02 Tm   Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
19/03 13-02 Tr   Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
20/03 14-02 Tm   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
21/03 15-02 Tm   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
22/03 16-02 Tm   Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46
23/03 17-02 Tm   Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32
24/03 18-02 Tm 3 Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay
Xh 3:1-8,13-15; Tv 103:1-2,3-4,6-7,8-11; 1 Cr 10:1-6,10-12; Lc 13:1-9
25/03 19-02 Tr   Lễ Truyền Tin
2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30
26/03 20-02 Tm   Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay
St 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35
27/03 21-02 Tm   Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay
St 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19
28/03 22-02 Tm   Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23
29/03 23-02 Tm   Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34
30/03 24-02 Tm   Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14
31/03 25-02 Tm 4 Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay
Gs 5:9,10-12; Tv 34:2-3,4-5,6-7; 2 Cr 5:17-21; Lc 15:1-3,11-32