Lịch công giáo 07/2020

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/0812-06Tr
Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 14:1-12
02/0813-06XChúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Is 55:1-3; Tv 145:8-9,15-16,17-18; Rm 8:35,37-39; Mt 14:13-21
03/0814-06X2Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21
04/0815-06Tr2Thánh Gioan Vianney, Lm
Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36
05/0816-06X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28
06/0817-06Tr
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23
07/0818-06X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28
08/0819-06Tr
Thánh Đa Minh, Lm
St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20
09/0820-06XChúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-13; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Rm 9:1-5; Mt 14:22-33
10/0821-06Đỏ3Thánh Lôrensô, Tstđ
Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27
11/0822-06Tr3Thánh Clare, Đt
Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14
12/0823-06X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20
13/0824-06X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19
14/0825-06Đỏ
Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12
15/0826-06Tr
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15
16/0827-06XChúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Is 56:1,6-7; Tv 67:2-3,5,6-8; Rm 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28
17/0828-06X4Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22
18/0829-06X4Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30
19/0801-07-Canh TíX
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16
20/0802-07Tr
Thánh Bênađô, Gmtsht
Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14
21/0803-07Tr
Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40
22/0804-07Tr
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12
23/0805-07XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Is 22:19-23; Tv 138:1-2,2-3,6-8; Rm 11:33-36; Mt 16:13-20
24/0806-07Đỏ1Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22
25/0807-07X1Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26
26/0808-07X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32
27/0809-07Tr
Thánh Monica
1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51
28/0810-07Tr
Thánh Augustinô, Gmtsht
1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13
29/0811-07Đỏ
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30
30/0812-07XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Gr 20:7-9; Tv 63:2,3-4,5-6,8-9; Rm 12:1-2; Mt 16:21-27
31/0813-07X2Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30