Lịch công giáo 01/2021

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/0107-12Tr
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
01/0118-11TrĐức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
02/0119-11TrThánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
03/0120-11TrLễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
04/0121-11TrThánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
05/0122-11TrThánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
06/0123-11Tr2Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
07/0124-11TrThứ Năm sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
08/0125-11TrThứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44
09/0126-11TrThứ Bẩy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18; Tv 72:1-2,10,12-13; Mc 6:45-52
10/0127-11TrLễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Is 42:1-4,6-7; Tv 29:1-2,3-4,3-9-10; Cv 10:34-38; Mt 3:13-17
11/0128-11X1Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 1:1-6; Tv 97:1-2,6-7,9; Mc 1:14-20
12/0129-11XThứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
13/0101-12-Canh TíXThứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39
14/0102-12XThứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45
15/0103-12XThứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12
16/0104-12XThứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
17/0105-12X2Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42
18/0106-12X2Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
19/0107-12XThứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
20/0108-12XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
21/0109-12ĐỏThánh Agnes, Đttđ
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
22/0110-12XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
23/0111-12XThứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
24/0112-12X3Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
St 3:1-5,10; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20
25/0113-12Tr3Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
26/0114-12TrThánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
27/0115-12XThứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
28/0116-12TrThánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25
29/0117-12XThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34
30/0118-12XThứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41
31/0119-12X4Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28