Lịch công giáo 05/2021

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/05 20-03TrThứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
02/05 21-03Tr1Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8
03/05 22-03ĐỏThánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
04/05 23-03TrThứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
05/05 24-03TrThứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
06/05 25-03TrThứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
07/05 26-03TrThứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
08/05 27-03TrThứ Bẩy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
09/05 28-03Tr2Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17
10/05 29-03TrThứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
11/05 30-03TrThứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
12/05 01-04-Tân SửuTrThứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
13/05 02-04TrLễ Thăng Thiên
14/05 03-04ĐỏThánh Matthia, Tông Đồ
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
15/05 04-04Tr3Thứ Bẩy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
16/05 05-04Tr3Chúa Nhật thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19
17/05 06-04TrThứ Hai trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
18/05 07-04TrThứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
19/05 08-04TrThứ Tư trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
20/05 09-04TrThứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
21/05 10-04TrThứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
22/05 11-04TrThứ Bẩy trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
23/05 12-04ĐỏLễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27
24/05 13-04X4Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 17:19-27; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 10:17-27
25/05 14-04X4Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 35:1-12; Tv 50:5-6,7-8,14,23; Mc 10:28-31
26/05 15-04TrThánh Philip Neri, Lm
Hc 36:1,5-6,10-17; Tv 79:8,9,11,13; Mc 10:32-45
27/05 16-04XThứ Năm trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 42:15-25; Tv 33:2-3,4-5,6-7,8-9; Mc 10:46-52
28/05 17-04XThứ Sáu trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 44:1,9-13; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mc 11:11-26
29/05 18-04XThứ Bẩy trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 51:12-20; Tv 19:8,9,10,11; Mc 11:27-33
30/05 19-04TrLễ Chúa Ba Ngôi
Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20
31/05 20-04Tr1Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Tb 1:1-2; Tv 112:1-2,34,5-6; Mc 12:1-12