Lịch công giáo 06/2021

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/0621-04Đỏ1Thánh Justin, Tđ
Tb 2:9-14; Tv 112:1-2,7-8,9; Mc 12:13-17
02/0622-04XThứ Tư trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 3:1-11,16; Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9; Mc 12:18-27
03/0623-04ĐỏThánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Tb 6:11; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 12:28-34
04/0624-04XThứ Sáu trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 11:5-15; Tv 146:2,7,8-9,9-10; Mc 12:35-37
05/0625-04ĐỏThánh Boniface, Gmtđ
Tb 12:1,5-15,20; Tb 13:2,6; Mc 12:38-44
06/0626-04TrLễ Mình Máu Thánh Chúa
Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26
07/0627-04X2Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
08/0628-04X2Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
09/0629-04XThứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
10/0601-05-Tân SửuXThứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
11/0602-05TrLễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
12/0603-05TrLễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
13/0604-05XChúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34
14/0605-05X3Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
15/0606-05X3Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
16/0607-05XThứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
17/0608-05XThứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
18/0609-05XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
19/0610-05XThứ Bẩy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
20/0611-05XChúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
G 38:1,8-11; Tv 107:23-24,25-26,28-29,30-31; 2 Cr 5:14-17; Mc 4:35-41
21/0612-05Tr4Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
22/0613-05X4Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
23/0614-05XThứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
24/0615-05TrSinh Nhật Thánh Gioan
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
25/0616-05XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4
26/0617-05XThứ Bẩy trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17
27/0618-05XChúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Kn 1:13-15,2; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43; Mc 5:21-24,35-43
28/0619-05Đỏ1Thánh Irenaeus, Gmtđ
St 18:16-33; Tv 103:1-2,3-4,8-9,10-11; Mt 8:18-22
29/0620-05Đỏ1Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
St 19:15-29; Tv 26:2-3,9-10,11-12; Mt 8:23-27
30/0621-05XThứ Tư trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 21:5,8-20; Tv 34:7-8,10-11,12-13; Mt 8:28-34