Lịch công giáo 08/2021

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/0823-06XChúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35
02/0824-06X2Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21
03/0825-06X2Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36
04/0826-06TrThánh Gioan Vianney, Lm
Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 15:21-28
05/0827-06XThứ Năm trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23
06/0828-06TrLễ Chúa Giêsu Hiển Dung
St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28
07/0829-06XThứ Bẩy trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20
08/0801-07-Tân SửuXChúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51
09/0802-07X3Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27
10/0803-07Đỏ3Thánh Lôrensô, Tstđ
St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14
11/0804-07TrThánh Clare, Đt
St 34:1-12; Tv 18:15-20
12/0805-07XThứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19
13/0806-07XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12
14/0807-07ĐỏThánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15
15/0808-07TrĐức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Kh 11:19; 1 Cr 15:20-27; Lc 1:39-56
16/0809-07X4Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22
17/0810-07X4Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30
18/0811-07XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16
19/0812-07XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14
20/0813-07TrThánh Bênađô, Gmtsht
R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40
21/0814-07TrThánh Piô X, Giáo Hoàng
R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12
22/0815-07XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69
23/0816-07X1Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22
24/0817-07Đỏ1Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
St 2:1-8; Tv 139:1-3,4-6; Mt 23:23-26
25/0818-07XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32
26/0819-07XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51
27/0820-07TrThánh Monica
St 4:1-8; Tv 97:1,2,5-6,10,11-12; Mt 25:1-13
28/0821-07TrThánh Augustinô, Gmtsht
St 4:9-12; Tv 98:1,7-8,9; Mt 25:14-30
29/0822-07XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23
30/0823-07X2Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 4:13-18; Tv 96:1,3,4-5,11-12,13; Lc 4:16-30
31/0824-07X2Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37