Lịch công giáo 09/2021

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/0925-07XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:1-8; Tv 52:10,11; Lc 4:38-44
02/0926-07XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:9-14; Tv 98:2-3,3-4,5-6; Lc 5:1-11
03/0927-07TrThánh Grêgôriô Cả, Ghts
Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39
04/0928-07XThứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:21-23; Tv 54:3-4,6,8; Lc 6:1-5
05/0929-07XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37
06/0930-07X3Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11
07/0901-08-Tân SửuX3Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19
08/0902-08TrSinh Nhật Đức Mẹ
Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26
09/0903-08TrThánh Phêrô Claver, Lm
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38
10/0904-08XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42
11/0905-08XThứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49
12/0906-08XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35
13/0907-08Tr4Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Tm 2:1-8; Tv 28:2,7,8-9; Lc 7:1-10
14/0908-08Đỏ4Tôn Vinh Thánh Giá
1 Tm 3:1-13; Tv 101:1-2,2-3,5,6; Lc 7:11-17
15/0909-08TrĐức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 3:14-16; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 7:31-35
16/0910-08ĐỏThánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 4:12-16; Tv 111:7-8,9,10; Lc 7:36-50
17/0911-08XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 6:2-12; Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20; Lc 8:1-3
18/0912-08XThứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 6:13-16; Tv 100:2,3,4,5; Lc 8:4-15
19/0913-08XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37
20/0914-08Đỏ1Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18
21/0915-08Đỏ1Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21
22/0916-08XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Er 9:5-9; Tb 13:2,3-4,6,7-8,6; Lc 9:1-6
23/0917-08XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Kg 1:1-8; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 9:7-9
24/0918-08XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22
25/0919-08XThứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45
26/0920-08XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48
27/0921-08Tr2Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50
28/0922-08X2Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56
29/0923-08TrTổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62
30/0924-08TrThánh Giêrômiô, Lmts
Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12