Lịch công giáo 11/2021

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/1127-09Tr3Lễ Các Thánh
Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14
02/1128-09Tm3Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Rm 12:5-16; Tv 14:15-24
03/1129-09XThứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33
04/1130-09TrThánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10
05/1101-10-Tân SửuXThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8
06/1102-10XThứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15
07/1103-10XChúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44
08/1104-10X4Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6
09/1105-10Tr4Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10
10/1106-10TrThánh Lêo Cả, Ghts
Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19
11/1107-10TrThánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25
12/1108-10ĐỏThánh Josaphat, Gmtđ
Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37
13/1109-10TrThánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8
14/1110-10XChúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32
15/1111-10X1Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-43
16/1112-10X1Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10
17/1113-10TrThánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28
18/1114-10XThứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44
19/1115-10XThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48
20/1116-10XThứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40
21/1117-10TrLễ Chúa Kitô Vua
Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37
22/1118-10Đỏ2Thánh Cêcilia, Đttđ
St 1:1-6,8-203; Lc 21:1-4
23/1119-10X2Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 2:31-453; Lc 21:5-11
24/1120-10ĐỏThánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19
25/1121-10XThứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 6:12-283; Lc 21:20-28
26/1122-10XThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 7:2-143; Lc 21:29-33
27/1123-10XThứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 7:15-273; Lc 21:34-36
28/1124-10Tm1Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37
29/1125-10TmThứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30/1126-10ĐỏThánh Andrê, Tông Đồ
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22