Lịch công giáo 02/2022

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/0201-01-Nhâm DầnX Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
2 Sm 18:9-10,14,24-25,30-19; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Mc 5:21-43
02/0202-01Tr Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
2 Sm 24:2,9-17; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 6:1-6
03/0203-01X Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
1 V 2:1-4,10-12; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Mc 6:7-13
04/0204-01X Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29
05/0205-01Đỏ Thánh Agatha, Đttđ
1 V 3:4-13; Tv 119:9,10,11,12,13,14; Mc 6:30-34
06/0206-01X1Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 6:1-2,3-8; Tv 138:1-2,2-3,4-5,7-8; 1 Cr 15:1-11; 1 Cr 15:3-8,11; Lc 5:1-11
07/0207-01X1Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56
08/0208-01X Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13
09/0209-01X Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23
10/0210-01Tr Thánh Scholastica, Đt
1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30
11/0211-01X Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 11:29-32; Tv 81:10-11,12-13,14-15; Mc 7:31-37
12/0212-01X Thứ Bẩy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10
13/0213-01X2Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 17:5-8; Tv 1:1-2,3,4-6; 1 Cr 15:12,16-20; Lc 6:17,20-26
14/0214-01Tr2Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
Gc 1:1-11; Tv 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13
15/0215-01X Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:12-18; Tv 94:12-13,14-15,18-19; Mc 8:14-21
16/0216-01X Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:19-27; Tv 15:2-3,3-4,5; Mc 8:22-26
17/0217-01X Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 2:1-9; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mc 8:27-33
18/0218-01X Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 2:14-24,26; Tv 112:1-2,3-4,5-6; Mc 8:34; Mc 9:1
19/0219-01X Thứ Bẩy trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 3:1-10; Tv 12:2-3,4-5,7-8; Mc 9:2-13
20/0220-01X3Chúa Nhật thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
1 Sm 26:2,7-9,12-13,22-23; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 15:45-49; Lc 6:27-3
21/0221-01X3Thứ Hai trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29
22/0222-01Tr Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37
23/0223-01Đỏ Thánh Polycarp, Gmtđ
Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40
24/0224-01X Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50
25/0225-01X Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12
26/0226-01X Thứ Bẩy trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16
27/0227-014Chúa Nhật thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 27:5-8; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 1 Cr 15:54-58; Lc 6:39-45
28/0228-01X4Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27