Lịch công giáo 06/2022

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/0603-05ĐỏThánh Justin, Tđ
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
02/0604-05TrThứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
03/0605-05ĐỏThánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
04/0606-05TrThứ Bẩy trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
05/0607-05ĐỏLễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Rm 8:8-17; Ga 14:14-16,23-26
06/0608-05X2Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12
07/0609-05X2Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:7-16; Tv 4:2-3,4-5,7-8; Mt 5:13-16
08/0610-05XThứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:20-39; Tv 16:1-2,4,5,8,11; Mt 5:17-19
09/0611-05XThứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:41-46; Tv 65:10,10-11,12-13; Mt 5:20-26
10/0612-05XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-16; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Mt 5:27-32
11/0613-05ĐỏThánh Barnabas, Tông Đồ
1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37
12/0614-05TrLễ Chúa Ba Ngôi
Cn 8:22-31; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Rm 5:1-5; Ga 16:12-15
13/0615-05Tr3Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
1 V 21:1-16; Tv 5:2-3,5-6,7; Mt 5:38-42
14/0616-05X3Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:17-29; Tv 51:3-4,5-6,11,16; Mt 5:43-48
15/0617-05XThứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14; Tv 31:20,21,24; Mt 6:1-6,16-18
16/0618-05XThứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Hc 48:1-14; Tv 97:1-2,3-4,5-6,7; Mt 6:7-15
17/0619-05XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23
18/0620-05XThứ Bẩy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34
19/0621-05TrLễ Mình Máu Thánh Chúa
St 14:18-20; Tv 110:1,2,3,4; 1 Cr 11:23-26; Lc 9:11-17
20/0622-05X4Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5
21/0623-05Tr4Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14
22/0624-05XThứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 22:8-13; Tv 119:33,34,35,36,37,40; Mt 7:15-20
23/0625-05XThứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 24:8-17; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Mt 7:21-29
24/0626-05TrLễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 V 25:1-12; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Mt 8:1-4
25/0627-05TrLễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17
26/0628-05XChúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
1 V 19:16,19-21; Tv 16:1-2-5,7-8,9-10,11; Gl 5:1,13-18; Lc 9:51-62
27/0629-05X1Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 2:6-10,13-16; Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23; Mt 8:18-22
28/0630-05Đỏ1Thánh Irenaeus, Gmtđ
Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27
29/0601-06-Nhâm DầnĐỏThánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34
30/0602-06XThứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 7:10-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 9:1-8