Lịch công giáo 08/2022

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/0804-07Tr2Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21
02/0805-07X2Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36
03/0806-07XThứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28
04/0807-07TrThánh Gioan Vianney, Lm
Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23
05/0808-07XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28
06/0809-07TrLễ Chúa Giêsu Hiển Dung
St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20
07/0810-07XChúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Kn 18:6-9; Tv 33:1-12,18-19,20-22; Dt 11:1-2,8-19; Dt 11:1-2,8-12; Lc 12:32-48; Lc 12:35-40
08/0811-07Tr3Thánh Đa Minh, Lm
Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27
09/0812-07X3Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14
10/0813-07ĐỏThánh Lôrensô, Tstđ
Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20
11/0814-07TrThánh Clare, Đt
Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19
12/0815-07XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12
13/0816-07XThứ Bẩy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15
14/0817-07XChúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Gr 38:4-6,8-10; Tv 40:2,3,4,18; Dt 12:1-4; Lc 12:49-53
15/0818-07Tr4Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22
16/0819-07X4Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30
17/0820-07XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16
18/0821-07XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14
19/0822-07XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40
20/0823-07TrThánh Bênađô, Gmtsht
Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12
21/0824-07XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Is 66:18-21; Tv 117:1,2; Dt 12:5-7,11-13; Lc 13:22-30
22/0825-07Tr1Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22
23/0826-07X1Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26
24/0827-07ĐỏThánh Barthôlômêô, Tông Đồ
St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32
25/0828-07XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51
26/0829-07XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13
27/0801-08-Nhâm DầnTrThánh Monica
1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30
28/0802-08XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Hc 3:17-18,20,28-29; Tv 68:4-5,6-7,10-11; Dt 12:18-19,22-24; Lc 14:1,7-14
29/0803-08Đỏ2Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30
30/0804-08X2Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37
31/0805-08XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44