Lịch công giáo 11/2022

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/1108-10Tr3Lễ Các Thánh
Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24
02/1109-10TmLễ Các Đẳng Linh Hồn
Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33
03/1110-10XThứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10
04/1111-10TrThánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8
05/1112-10XThứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15
06/1113-10XChúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
2 Mcb 7:1-2,9-14; Tv 17:1,5-6,8-1522; Lc 20:27-38; Lc 20:27,34-38
07/1114-10X4Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6
08/1115-10X4Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10
09/1116-10TrLễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19
10/1117-10TrThánh Lêo Cả, Ghts
Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25
11/1118-10TrThánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37
12/1119-10ĐỏThánh Josaphat, Gmtđ
3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8
13/1120-10XChúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
St 3:19-20; Tv 98:5-6,7-8,923; Lc 21:5-19
14/1121-10X1Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43
15/1122-10X1Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10
16/1123-10XThứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28
17/1124-10TrThánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44
18/1125-10XThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 10:8-11; Tv 19:45-48
19/1126-10XThứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40
20/1127-10TrLễ Chúa Kitô Vua
2 Sm 5:1-3; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Cl 1:12-20; Lc 23:35-43
21/1128-10Tr2Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4
22/1129-10Đỏ2Thánh Cêcilia, Đttđ
Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11
23/1130-10XThứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19
24/1101-11-Nhâm DầnĐỏThánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28
25/1102-11XThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33
26/1103-11XThứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36
27/1104-11Tm1Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
Gr 33:14-16; Tv 25:4-5,8-9,10-1413; Lc 21:25-28,34-36
28/1105-11TmThứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
29/1106-11TmThứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30/1107-11ĐỏThánh Andrê, Tông Đồ
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22