Thông điệp

Thông Điệp Fratelli Tutti    [8]
(Tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội của ĐGH Phanxicô)
2020
Thông Điệp Laudato Sí    [6]
(Chăm sóc căn nhà chung của ĐGH Phanxicô)
2018
Thông Điệp Lumen Fidei    [4]
(Ánh Sáng Đức Tin của ĐGH Phanxicô)
2013
Thông Điệp Caritas In Veritate    [6]
(Bác ái trong chân lý của ĐGH Benedicto XVI)
2009
Thông Điệp Spe Salvi    [7]
(Niềm Hy vọng Kitô giáo của ĐGH Benedicto XVI)
2008
Thông Điệp Deus Caritas Est   [2]
(Thiên Chúa là tình yêu của ĐGH Benedicto XVI)
2006
Thông Điệp Ecclesia De Eucharistia   [6]
(Về Bí Tích Thánh Thể trong mối tương quan với Giáo hội)
2003
Thông Điệp Fides Et Ratio   [7]
(Đức Tin và Lý Trí của ĐGH Gioan Phaolô II)
1998
Thông Điệp Evangelium Vitae   [4]
(Tin Mừng Về Sự Sống của ĐGH Gioan Phaolô II)
1995
Thông Điệp Centesimus Annus   [6]
(Bách Chu Niên của ĐGH Gioan Phaolô II)
1991
Thông Điệp Redemptoris Missio   [8]
(Sứ Vụ Đấng Cứu Thế của ĐGH Gioan Phaolô II)
1990
Thông Điệp Sollicitudo Rei Socialis   [6]
(Quan tâm đến vấn đề Xã hội của ĐGH Gioan Phaolô II)
1987
Thông Điệp Laborem Exercens   [5]
(Lao động của con người của ĐGH Gioan Phaolô II)
1981
Thông điệp Dives in Misericordia   [8]
(Thiên Chúa giàu lòng thương xót của ĐGH Gioan Phaolô II)
1980
Thông Điệp Humanae Vitae
(Sự sống con người của ĐGH Gioan Phaolô II)
1968
Thông Điệp Populorum Progressio   [2]
(Phát triển các dân tộc của ĐGH Phaolô VI)
1967
Thông Điệp Mense Maio
(Cầu nguyện cho nền Hoà Bình của ĐGH Phaolô VI)
1965
Thông Điệp Pacem In Terris   [5]
(Hòa bình trên Thế giới của ĐGH Gioan XIII)
1963
Thông Điệp In Praeclara Summorum
(Trên Đỉnh Hào Quang của ĐGH Benedict XV)
1921
Thông Điệp Rerum Novarum
(Tân Sự của ĐGH Lêô XIII, 1891)
1891