Tông huấn

Tông Huấn Querida Amazonia  [4]
(Amazon Yêu Quý)
2020
Tông Huấn Christus Vivit   [9]
(Chúa Kitô đang sống)
2019
Tông Huấn Evangelii Gaudium  [5]
(Niềm vui Tin mừng)
2018
Tông Huấn Gaudete Et Exsultate   [5]
(Hãy vui mừng và hân hoan)
2018
Tông Huấn Amoris Laetitia  [9]
(Niềm vui của tình yêu)
2016
Tông Huấn Vita Consecrata  [3]
(Đời sống Thánh hiến)
2015
Tông Huấn Verbum Domini  [3]
(Lời Chúa)
2011
Tông Huấn Sacramentum Caritatis  [3]
(Bí tích Thánh Thể)
2007
Tông Huấn Pastores Dabo Vobis  [6]
 (Đào tạo Linh mục trong hoàn cảnh hiện nay)
2007
Tông Huấn Ecclesia in Europa  [6]
 (Giáo Hội tại Âu Châu)
2003
Tông Huấn Familiaris Consortio  [3]
 (Bổn phận của gia đình Kitô hữu)
2002
Tông Huấn Africae Munus  [2]
 (Nghĩa vụ châu Phi)
2002
Tông Huấn Ecclesia in Asia  [7]
 (Giáo hội tại Á châu)
1999
Tông Huấn Christifideles Laici  [5]
 (Kitô hữu Giáo dân)
1996
Tông Huấn Redemptoris Custos  [6]
 (Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế)
1989
Tông Huấn Redemptionis Donum  [6]
 (Hồng ân cứu chuộc)
1984
Tông Huấn Reconciliatio Et Paenitentia  [3]
 (Hòa Giải Và Sám Hối)
1984
Tông Huấn Catechesi Tradendae  [9]
 (Huấn Giáo trong thời đại chúng Ta)
1980
Tông Huấn Evangelii Nuntiandi  [6]
 (Loan báo Tin mừng)
1975
Tông Huấn Marialis Cultus  [3]
 (Sùng Kính Đức Maria)
1974
Tông Huấn Evangelica Testificatio  [4]
 (Chứng tá Phúc âm)
1971
Tông Huấn Recurrens Mensis October
 (Một hình thức truyền thống của Kinh Mân Côi)
1969