Lễ cộng đoàn Thánh Phêrô

02 10.02.2018
» 15:00 Bí tích hòa giải
» 15:20 Nguyện kinh
» 15:30 Lễ Tất Niên (St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau)

Nguồn: http://www.gxvn-stuttgart.de