Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5: 3)