ĐTC dâng lễ cầu cho các Hồng Y và Giám Mục qua đời