Giữa dịch coronavirus, ĐTC mời cùng đọc lời nguyện sau dâng lên Đức Mẹ