Giáo Hội được mời gọi phục vụ chứ không để phải kinh doanh