Sẽ tốt biết mấy nếu người quyền thế biết cầu xin sự tha thứ