ĐTC giải thích lý do người xấu có thể gặp điều tốt đẹp