Cầu nguyện giúp chúng ta hy vọng, dù giữa khó khăn.