Tiền bạc là kẻ thù của sự hòa thuận, tiền bạc là ích kỷ