Vật lộn với Thiên Chúa là một ẩn dụ của việc cầu nguyện