(08/12/20): Nắm bắt hiện tại để nói “không” với điều xấu và thưa