(20/09/20): Thiên Chúa luôn ra đi tìm kiếm nhân loại