(07/10/20): Ki-tô hữu cần lòng can đảm như ngôn sứ Elia