Kinh truyền tin (2/8): Luận lý của Thiên Chúa là chăm sóc cho tha nhân chứ không quay mặt đi