(08/11/20): Đi gặp Chúa, đèn đức tin thôi chưa đủ, cần phải có dầu đức ái