(09/12/20): Đừng xấu hổ khi cầu xin Chúa, Chúa sẽ đáp lời