Trong giai đoạn khủng hoảng cần phải kiên vững trong đức tin