(24/03/21): Mẹ Maria ở bên cạnh những người qua đời đơn độc trong đại dịch