(18/10/20): Mỗi người đều mắc nợ về sự hiện hữu của mình