Xin Đức Mẹ Phù Hộ hướng dẫn Trung Hoa, bảo vệ những người yếu đuối..