Nếu phạm tội và được tha, thì cũng cần phải hiểu tiến trình bị cám dỗ