(25/10/20): Tình yêu Chúa và tha nhân là nền tảng của đời sống Ki-tô hữu