(11/11/20): Phải luôn cầu nguyện, ngay cả khi dường như Chúa không nghe lời chúng ta