(27/09/20): Vâng lời không phải bằng lời nói mà bằng hành động