Nếu không thuộc về một dân, không phải là Kitô hữu