Tôi đang bước đi trong ánh sáng hay trong bóng tối