Lòng trung tín của Thiên Chúa là một lễ hội, hoa hạnh nhân nở vào mùa xuân