Cầu xin cho mọi người cảm nhận được sự gần gũi với người vô gia cư