Hãy dẹp bỏ những gian dối trong tâm hồn để nhìn thấy Chúa