Không làm chứng, không cầu nguyện, không thể loan báo Tin Mừng