Tổ phụ Áp-ra-ham dạy chúng ta nói chuyện với Chúa như con nói với cha