(09.09): Đối phó với đại dịch bằng tình yêu không giới hạn và vì công ích