Kinh Truy���n Tin (17/10): Chuy���n t��� l�� lu���n tham v���ng th��� t���c sang l�� lu���n c���m th��ng c���a Ch��a