Chọn lựa ưu tiên vì người nghèo là câu trả lời của Tin Mừng